İLETİŞİM : 0224 452 4 966

Özelge Arşivi

TARİH SAYI KONU
18.01.2023 E-84098128-125[10-2022/1]-34203 Nakdi sermaye artışında faiz indirimi.
02.04.2019 17192610-125[ÖZG-15/46]-50973 Kısmi bölünme nedeniyle sermayenin azaltılmasında tevkifat uygulaması
08.03.2019 84974990-130[KDV5.I.23.2018.6]-E.77068 Taşınmaz Tesliminde Özel Matrah Uygulaması
29.11.2018 39044742-130[Özelge]-E.1073186 Google firmasından alınan reklam hizmetiiçin ödenen bedellerin tevsikinde fatura yerine ekstrenin kullanılıp kullanılamayacağı
02.11.2018 27575268-105[Mük.257-2015-396]-2253 Nev'i değişikliği yaparak limited şirketten anonim şirkete dönüşen şirket adına devir tarihinden sonra eski unvana düzenlenen faturaların Ba-Bs bildirim formlarında hangi unvanlabeyan edileceği hk.
09.10.2018 45404237-130[I-18-223]-E.204833 Malzemeli ve işçilik dahil asansör montaj hizmetlerinde KDV tevkifatı.
08.10.2018 16700543-125[17-515-80]-57752 Gerçek kişi ortağın parasının şirket tarafından borçlanmak suretiyle kullanılmasının şirket yönünden değerlendirilmesi.
08.10.2018 67854564-105[1741-6000]-E.390819 Ö.K.C / Perakende Satış Fişlerinin Toplu Kaydı
28.09.2018 11395140-105[VUK-1-20954]-E.868784 Türkiye'de mukim olmayan yabancı müşterilerden yapılan tahsilatların tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hk.
25.09.2018 62030549-125[30-2016/166]-852406 Hollanda mukimi firma ile imzalanan franchising sözleşmesi kapsamında yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.
24.09.2018 88409335-105[ÖZELGE]-E.7896 Beyan Edilen Yıllık Gelir Vergisinden Yapılacak %5 Vergi İndirimi hk.
06.09.2018 45404237-130[I-18-195]-E.182658 Kat karşılığı inşaat işinde arsa sahibine teslim edilecek gayrimenkule ilişkin düzenlenecek faturada KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı.
11.07.2018 17192610-125[KV-18-44]-E.141701 Yıllara sari işlere ilişkin hakediş ödemesinin geçici kabul tutanağının idarece onay tarihinden sonra yapılması halinde tevkifat yapılıp yapılmayacağı
06.07.2018 17192610-125[KV-18-18]-E.138710 Yatırım teşvik belgesinin revize edilmesi durumunda hangi tarihten itibaren bölgesel teşviklerden yararlanılabileceği
12.06.2018 62030549-125[10-2017/415]-549173 İştiraki Olan Anonim Şirketten Elde Edilen Kâr Payının Vergilendirilmesi
08.06.2018 45404237-130[I-18-123]-E.120559 Süt teslimlerine ilişkin olarak sonradan ortaya çıkan fiyat farkı ve süt primlerine uygulanacak KDV oranı.
04.06.2018 45404237-130[I-18-103]-E.115582 Şirket aktifinde kayıtlı olan ve kiraya verilmek suretiyle değerlendirilen fabrika binasının satışında kurumlar vergisi ve KDV istisnasından yararlanılmasının mümkün olup olmadığı.
30.05.2018 45404237-130[I-18-114]-E.113413 Tıkanan giderlerin açılması ve temizlenmesi işleminde KDV Tevkifatı.
16.05.2018 45404237-130[I-18-90]-E.105307 Yurt dışından ithal edilen malın millileştirilmeden yurt içindeki firmalara satışının vergisel boyutu.
14.05.2018 45404237-130[I-18-19]-E.104209 Belediyeye yapılan konut ve işyerlerine ilişkin inşaat taahhüt işinde KDV oranı hk.
02.05.2018 62030549-120[94-2018/124]-E.427752 6736 sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtialar için ayrılan karşılığın ortaklara dağıtılması ve ortak şirketin de kendi gerçek kişi ortaklarına dağıtması durumunda vergisel yükümlülükler
24.04.2018 64597866-125.08-9661 Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) ödenen tutarların KVK ve KDV indirimi
24.04.2018 17192610-125[KV-18-29]-E.93850 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan okulun kiraya verilmesi durumunda indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılıp yararlanılamayacağı
11.04.2018 45404237-130[I-17-216]-E.82563 Satıcısı tarafından dava konusu edilen faturanın dava sonucunda alıcının aleyhine karar verilmesi halinde KDV indirimi.
09.04.2018 47285862-120[72-2014/04-9]-18796 Kira Karşılığı Yapılan Tadilat Bedeli Üzerinden G.V. ve KDV Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı
16.03.2018 62030549-125[19-2015/298]-268217 Kısmi bölünme nedeniyle geçmiş yıl karlarının azaltımında kar dağıtımına bağlı tevkifat yapılıp yapılmayacağı ve bilançoda kayıtlı taşınmazların kısmi bölünmeye konu edilip edilmeyeceği.
06.03.2018 45404237-130[I-18-49]-E.48160 Yatırım teşvik belgesi kapsamında teslim edilecek ... için teslimden önce fatura düzenlenmesi halinde iade talebi.
14.02.2018 62030549-120[Mük.80-2017/386]-154561 Nevi değişikliği dolayısıyla anonim şirkete dönüşen şirkette nevi değişikliği nedeniyle ortaklara verilen hisse senetlerinin ilk iktisap tarihi.
07.02.2018 46480499-125.10.01[882/2017]-14324 Ar-Ge Merkezi Belgesi Olan İşletmenin Personel Sayısını Belirleyebilme Dönemi
29.01.2018 45404237-130[I-18-17]-E.18680 İhraç kayıtlı mal tesliminde tecil terkin uygulaması.
26.01.2018 62030549-120[40-2017/395]-93261 Ticari kazanç mükellefinin yurt dışındaki kira ve dil eğitimi için yaptığı ödemelerin gider yazılıp yazılmayacağı.
26.01.2018 62030549-125[8-2015/265]-88713 Yapılan ödeme karşılığı alınamayan fatura nedeniyle avanslar hesabında bekleyen tutarın giderleştirilmesi.
04.01.2018 62030549-120[40-2016/514]-11005 Banka kredisiyle alınan aktife kayıtlı araca ait faiz ve masrafların gider kaydedilip kaydedilemeyeceği.
03.01.2018 17192610-125[KV-17-24] - 851 Serbest Bölgede üretilen ürünlerin FOB bedeli üzerinden ihraç oranının şirketin kendi talebiyle %50'ye düşürülmesi durumunda gelir vergisi istisnası uygulanıp uygulanamayacağı.
02.01.2018 17192610-125[ÖZG-17/14]- 46 Yatırım tamamlama vizesi gerçekleştirilenyatırımın kiraya verilmesi durumunda indirimli kurumlar vergisi uygulaması
23.10.2017 64597866-135[7/A]-19858 İhraç malı taşıyan araçlara ÖTV ve KDV'den istisna yakıt teslimi hk.
12.07.2017 45404237-130[I-17-107]– 55992 Servis taşımacılığı hizmetini altyüklenicilere yaptırılması durumunda tevkifat uygulaması
24.05.2017 44631 Nev'i değişikliği halinde hisse senetlerinin iktisap tarihinin tespiti ve söz konusu hisse senetlerinin elden çıkarılması halinde vergilendirme.
12.05.2017 40645 6111 sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtia için ayrılan karşılığın ortaklara dağıtılması.
09.05.2017 93767041-125[10-2016/1]-15256 Kar dağıtımından sonra yapılan sermaye artırımının indirimden yararlanıp yararlanamayacağı hk.
28.02.2017 38418978-120[Mük80-16/14]-63676 Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi Hk.
27.02.2017 96620903-120-19431 Genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası.
14.03.2016 12965 Yemek bedeline ilişkin ÖKC fişinin gider yazılması
23.02.2016 84974990-130[17-2014-36]-7612 Hurda haline gelmiş sabit kıymetlerin tesliminde yüklenilen KDV nin iade veya indirime konu edilmesi hk.
24.11.2015 39044742-KDV.35-97216 Fiyat farkı faturasındaki katma değer vergisinin KDV Beyannamesinin hangi satırında gösterileceği hususu.
06.04.2015 62030549-125[6-2013/354]-627 Ödenen avansların değersiz veya şüpheli alacak olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.
19.02.2015 88409335-120[89-2013-ÖZELGE-1]-2 Cocukların eğitim harcamaları
17.02.2015 62030549-125[32A-2013/331]-269 İndirimli kurumlar vergisi uygulaması.
17.12.2014 62030549-125[6-2014/122]-2676 Nevi değişikliği halinde kıst döneme ait kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan finansal tabloların önceki dönem kısmına hangi değerlerin yazılacağı.
26.09.2014 84974990-130[1-2012/59]-943 Kaybolan mala ilişkin düzenlenen faturada gösterilen KDV.
31.07.2014 39044742-KDV.17-1975 Şirket ana sözleşmesinde değişiklik yapan ve unvanını değiştiren şirkete ait arsa satışı.
02.09.2013 39044742-KDV.32-1388 Atik için ödenen vergilerden iade hakkı doğuran işlemlere pay verilip verilemeyeceği.
15.08.2013 45404237-130[I-13-188]-233 Tevkifatta tutar sınırı.
05.08.2013 64950229-VUK-2-153 Finansal kiralama sözleşmesinin devri halinde belge düzeni hk.
19.04.2013 31435689-125[6-2013/870]-40 Sözleşme gereği kesilen cezanın kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği.
04.03.2013 41931384-125[10-2012-28]-7 Cami ve Müştemilatı İnşaatı İçin Derneğe Yapılacak Bağış ve Yardımların Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilip İndirilemeyeceği Hk.
26.02.2013 64597866-105[229-2013]-38 Unvan değişikliğinde eski defter, belge ve ödeme kaydedici cihaz levhasının kullanılıp kullanılmayacağı.
21.02.2013 11395140-220.99[2012/VUK-1-.....]-256 Banka kredisi karşılığı külçe altın alımında geri ödemenin altınla yapılması, banka aracılığıyla altın alım-satımı, müşterilerin banka hesabına altın göndermesi ile sigorta hizmeti alımı ve Ba-Bs hk.
18.02.2013 39044742- KDV.21-221 Bitmemiş inşaata ait konut satışında uygulanacak KDV oranı
29.08.2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[322-2012/VUK-1- . . .]-2702 Yurt dışında mukim şirketten tahsil edilemeyen alacakların değersiz alacak olarak değerlendirip değerlendirilmeyeceği.
17.08.2012 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-2637 Borç para temininde faiz faturasında yer alan KDV'nin KDV iadesine konu edilip edilmeyeceği.
14.08.2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2580 Kitap yazarının elde ettiği telif hakkı kazancının vergilendirilmesi ve belge düzeni.
14.08.2012 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-vuk-229-189 Yurt dışında mukim firma tarafından düzenlenen alacak ve borç notunun 'credit note-edit note' ispat edici belge olarak kabul edilip edilmeyeceği.
13.08.2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[232-2012/VUK-1- . . .]--2532 İkinci el otomobil alım satım işinde vergilendirme ve belge düzeni.
13.08.2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2529 Satın alınan işyerinin mükellef tarafından kullanılması veya kiraya verilmesi halinde KDV indirimi ve amortisman yoluyla gider yazılması.
13.08.2012 B.07.1.GİB.4.06.18.02-105[229- -8364]-826 Yurtdışı eğitim hizmetlerinin KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.
08.08.2012 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDVGENEL-2474 İcra Müdürlüğünde yapılan satışlarda KDV ve Damga Vergisinin ödenme zamanı hk.
08.08.2012 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2472 Grup şirketinden temin edilen kredi faizinin vergisel durumu.
31.05.2012 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-1774 Posta - kargo yoluyla yurtdışına yapılan satışların ihracat teslimi olarak sayılıp sayılamayacağı.
06.03.2012 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.32-884 Müşteri çekleriyle yapılan ödemenin müteselsil sorumluluğu ortadan kaldırıp kaldırmayacağı hk.
24.02.2012 B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.65-90 Öğrencilere verilen bursların gider yazılıp yazılamayacağı, ödenen KDV'nin indirim yapılıp yapılamayacağı hk
31.01.2012 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-390 Şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkulün satışının KDV'den istisna olup olmadığı.
20.12.2011 B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 42-2239 Serbest bölgede kurulu firmaya yapılan inşaat işi kapsamındaki mal tesliminin yıllara sari inşaat işi olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği Hk.
10.12.2011 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.11-2205 İhraç kayıtlı teslim nedeniyle iadesi gereken KDV'nin indirim yoluyla giderilmesinin tercih edilmesi halinde indirim tutarının beyannamede gösterilmesi.
23.08.2011 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-25-183 23/08/2011 Otel işletmesinden yaz sezonunda alınacak hizmet karşılığı hizmet alımı gerçekleşmeden verilen ve tahsil edilemeyen avanslar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hk.
21.07.2011 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1063 Yurt dışından yazılım programı ithalinin KV ve KDV karşısındaki durumu
20.07.2011 45404237-300-10-56-144 Yapı denetim hizmeti bedeline ait faturanın arsa sahibi adına düzenlenmesi durumunda gider kaydedilip kaydedilemeyeceği.
08.06.2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-667 Finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin kullanım hakkının amortisman yoluyla itfa edilmesi.
29.04.2011 B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-398 Şirket ortağı olan müdürün kızına yurt dışı eğitimi için ödenecek bursların gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı
04.04.2011 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-230 İhracattan doğan alacakların tahsil edilememesi halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı.
23.01.2011 B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-25-183 Otel işletmesinden yaz sezonunda alınacak hizmet karşılığı hizmet alımı gerçekleşmeden verilen ve tahsil edilemeyen avanslar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hk.
03.01.2011 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-1 Serbest bölgede verilen inşaat-taahhüt hizmetleri ile bu hizmetin ifasında kullanılacak malların serbest bölgeye gönderilmesi ile kullanılmayan malların tekrar yurda getirilmesi işlemlerinde KDV uygul
03.12.2010 45404237-300.10.161-70 Yurt dışına vinç kiralama hizmetinin KDV'ye tabi olup olmadığı.
11.11.2010 B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 257-47 Gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinin Form Ba ile bildirilme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı.
03.05.2010 B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-66 Bağış ve yardımlarda üst sınırın hesaplanması
10.07.2008 B.07.1.GİB.0.02.63/6369-1123/69618 Tapu harcı.
24.04.2008 07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-40/4-8349 Şirkette çalışan satış temsilcilerinin şirketin faaliyetleri ile ilgili yurt dışı seyahatleri sırasında yapacakları harcamaların belgelerinin kendi adlarına olması halinde gider yazılıp yazılamayacağı hakkında.
23.05.2006 B.07.1.GİB.0.03.43/4310-11/038588 Üniversite öğrencilerine verilen öğrenim bursunun kurumlar vergisi matrahından giderolarak indirilip indirilemeyeceği hk.
25.10.1999 B.07.0.GEL.0.55/5517-1698/04598 Mülkiyeti Gençlik ve Spor Gn. Müdürlüğüne kullanım hakkı ..... İl Başkanlığına ait iktisadi işletmenin kiralanması durumunda uygulanacak KDV hk.
09.09.1999 B.07.0.GEL.0.53/5300-3287/37935 Hesaplarını bilanço defteri yerine işletme defterinde gösteren mükelleflerin KDV indirimleri hk.
09.08.1996 DEF.0.35.12/KDV.02-2570/10047 Ödevli kurumun aktifinde kayıtlı olan ve gayrimenkulun kamulaştırılması nedeniyle ödenecek bedel ile birlikte KDV de ödenmesi gerektiği hk.
18.04.1996 DEF.0.35.12/KDV.02-2522/5464 Malların Türkiye'de tüketilecek olması ve hizmeten yurt içinde yararlanılması halinde; yabancı firmalara verilecek aracılık hizmetinin, hizmet ihracı kapsamına girmediği hk.
29.03.1996 DEF.0.35.12/KDV.02-2536/4557 İhale yoluyla satışı yapılan otomobilin (hatlı taksi) hat ücreti dahil tespit edilen satış bedeli üzerinden %1 oranında KDV'ne tabi tutulması gerektiği hk
27.07.1993 KDV:174002-1932 Bir hizmet veya teslim olmaksızın işin sonuçlandırılması amacıyla işe başlamadan önce verilen paraların (avans) teslim veya hizmetin gerçekleştirilmemiş olması nedeniyle KDVye tabi olmaması gerekmektedir.